Hodnotiaca správa 2019

Základná škola

J. A. Komenského 161/6
97243 Zemianske Kostoľany

V rámci trinásteho ročníka kampane Červené stužky bolo vyhlásených na našej Základnej škole J. A. Komenského 161/6, v Zemianskych Kostoľanoch množstvo akcii. My sme sa do projektu zapojili prvou aktivitou - zhotovenie pohľadníc na tému: Pohľadnica pre červené stužky, ktorú sme už splnili.
Dňa 27. 9. 2019 sme uskutočnili besedu s pracovníčkou CPPPaP z Prievidze pre žiakov 8. a 9. ročníka na tému "Sexuálne zneužívanie a obchodovanie so ženami a deťmi". Školská psychologička veku primeraným spôsobom informovala o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi. Je potrebné, aby sme žiakom, ktorých vychovávame pre život, podali i odborné informácie z tejto oblasti. Dúfam, že žiaci si odniesli čo najviac tých správnych vedomostí, ktoré sa im v živote zídu.
Prvý december je už od roku 1988 svetovým dňom boja proti AIDS. Pri tejto príležitosti dňa 2. decembra 2019 prišli na našu školu pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi, aby sa stretli s deviatakmi na besede, ktorej téma bola: „Prenos nákazy infekčných chorôb a prevencia proti týmto chorobám". Pútavou a primeranou formou prednášajúce priblížili žiakom závažnosť tohto celospoločenského problému a bližšie porozprávali o prevencii, ale i o dôsledkoch nesprávneho spôsobu života. Naša škola prispela k boju proti zákernej chorobe HIV/AIDS symbolickým spôsobom a to 2.12.2019 pri vstupe do školy si žiaci i dospelí pripli červenú stužku solidarity a vyjadrili tým, že im nie je jedno, že počet nových nakazených v posledných rokoch drasticky pribúda. Červenou stužkou na hrudi vyjadrili spolupatričnosť s chorými. I všetci vyučujúci v tento deň venovali pozornosť na vyučovacích hodinách danej problematike a umožnili žiakom získať základné informácie o víruse HIV , aby mohli premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových skupinách a v situáciách.Jana Kmeťová