Hodnotiaca správa 2019

Stredná zdravot.škola

Kukučínova 40
04137 Košice-Juh

Záverečná správa o priebehu 13. ročníka kampane Červené stužky

Naša škola sa v školskom roku 2019/2020 prihlásila do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.
Do kampane sme sa zapojili a podporili ju nasledujúcimi aktivitami:
v mesiaci december 2019 bol na viditeľnom mieste v priestoroch školy umiestnený plagát kampane, problematike HIV/AIDS a kampani Červené stužky sme venovali názornú propagáciu zhotovením nástenného panelu,
dňa 4. 11.2019 sme zaslali vybrané výtvarné práce do celoslovenskej výtvarnej súťaže stredných škôl na tému Červená stužka,
dňa 12.-14..11.2019 sa 129 žiakov školy zapojilo do súťaže Športom pre Červené stužky formou medzitriednych mix volejbalových zápasov,
dňa 28.11.2019 sme na škole usporiadali workshop na tému HIV/ AIDS spojený s tvorbou červených stužiek,
a ponúkali odborné informačné bulletiny s témami Vírus HIV/AIDS, Ako bojovať proti HIV/ AIDS a Tri zlaté kľúče vzťahov,
uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže na tému Červené stužky, do hlasovania sa zapojili pedagógovia a žiaci školy,
od 28. novembra do 1. decembra 2019 žiaci školy a pedagogickí zamestnanci podporili kampaň nosením červených stužiek,
27. 11. 2019 žiačka IV. A/ZA triedy v školskom rozhlase oboznámila študentov s ochorením HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky,
žiaci III.B/ZA a IV.A/ZA denného štúdia sa zúčastnili počas vyučovacej hodiny online Webinára o HIV na našej škole. Na interaktívnej besede sa zúčastnili dvaja lekári - odborníci na HIV problematiku, preventista a HIV pozitívny lektor
3 žiaci (K. Kromka, T. Marteneková, A. Shramková) sa zapojili do online kola Národnej súťaže HIV/AIDS, za ktorú získali diplom. Súťaž bola vyhlásená SČK.
Do kampane Červené stužky sa naša škola zapojila jedenástykrát. Túto kampaň plánujeme podporiť aj v nasledujúcom školskom roku

MUDr. Alena Kolárovská