Hodnotiaca správa 2019

Stredná odborná škola

Sládkovičova 2723/120
06927 Snina

Správa o priebehu kampane „Červené stužky“ 2019
Ľudia na Slovensku ale aj na celom svete si pripomínajú 1. decembra Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom svetového dňa AIDS je červená stužka a jej pripnutím možno vyjadriť solidaritu s nakazenými osobami vírusom HIY/AIDS.
Aj naša Stredná odborná škola v Snine sa zapojila do 13. ročníka kampane Červené stužky. Táto kampaň sa venuje boju proti AIDS, zameriava sa na informovanie verejnosti o tejto chorobe a predovšetkým o možnostiach jej prevencie. Do aktivít, ktoré sme zorganizovali a uskutočnili, boli zapojení skoro všetci žiaci, učitelia, vychovávatelia a rodičia. Témou 13. ročníka bola snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS, vrátane úmrtí, až na nulové hodnoty spolu so znižovaním diskriminácie pacientov. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.
Aktivity, ktoré sme zorganizovali a uskutočnili od 1. októbra do 1. decembra 2019:
Pod vedením koordinátorky kampane Mgr. Márie Staškovej sa konali odborné prednášky v spolupráci s CPPPaP v Snine na témy: Duševné zdravie, Obchodovanie s ľuďmi, Kyberšikana a šikana, Európsky týždeň boja proti drogám, Medzinárodný deň bez fajčenia. Prednášky a besedy sa konali v triedach: I.A, I.B, II.B, I.OM, II.OM, III.OM, I.NA a II.NA. Do kampane Červené stužky (ČS) sa naši žiaci zapojili aj súťažou pod názvom „ŠPORTOM pre ČS“, ktorá sa konala dňa 22. 10. 2019 v Športovej hale Snina. Vo FUTSALE si zasúťažili všetky stredné školy v okrese Snina. Naša škola sa umiestnila na 3. mieste.
Dňa 28. 10. 2019 sa konala celoškolská výtvarná súťaž „POHĽADNICOU pre Červené stužky“. Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov našej školy, 1. miesto získala žiačka Semufová Karin I.OM trieda, 2. miesto žiačka Kalabusová Nikola I.OM trieda, 3. miesto Starjatová Zuzana I.OM trieda – študijný odbor ochrana osôb a majetku. Jednotlivé výtvarné práce sme zaslali do celoslovenskej súťaže ČS. 27. novembra vrcholila naša kampaň rozdávaním letáčikov a červených stužiek, ktoré si žiaci sami zhotovili. V piatok 29. novembra žiaci I.OM vytvorili pred školou živú červenú stužku a tak ukončili kampaň ČS na našej škole.
Naše aktivity určite pomohli rozšíriť poznatky o nákaze HIV/AIDS a poskytli žiakom informácie o tom, ako sa nevystavovať nebezpečenstvu pohlavného ochorenia. Kampaň Červené stužky sa považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS, preto má veľký význam organizovať ju. Ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník.

Koordinátorka kampane Mgr. Mária Stašková


Mgr. Mária Stašková