Hodnotiaca správa 2019

Špec. základná škola

Kostolné námestie 28
06001 Kežmarok

Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola aj tento rok zapojila viacerými aktivitami. Medzi ne patrili napr.: zhotovenie červenej stužky (nosenie od 25.11. do 1.12.), vytvorenie „Živej červenej stužky“, celoškolská beseda s podrobnými informáciami o kampani a problematike týkajúcej sa AIDS, tvorba nástenky a propagačného materiálu, maľovanie pohľadníc s danou tematikou a celoškolský športový deň, tentoraz so zameraním na vytrvalostnú turistiku. Živú červenú stužku sme spoločnými silami vytvorili dňa 11.11.2019.  
Všetky aktivity vykonané v tomto roku:
Celoškolská beseda – oboznámenie sa s kampaňou Červené stužky
Celoškolský športový deň - vytrvalostná turistika (6 km)
Zhotovenie a nosenie červených stužiek 
Umiestnenie propagačného plagátu na viditeľnom mieste školy
Príprava nástenky s informáciami o problematike AIDS
Tvorba Živej červenej stužky 
Premietanie filmu ANJELI – beseda po vzhliadnutí filmu
Výtvarné vyjadrenie danej témy formou pohľadnice
Beseda na tému duševné zdravie a závislosti - spojená s riešením praktických úloh
Našou snahou je zapájať sa do zmysluplných činností, ktoré dokážu nasmerovať k správnemu postoju a zodpovednosti za vlastné zdravie a život.      

Mgr. Mária Baranová