Hodnotiaca správa 2019

Základná škola s MŠ

Hlavná 367/7
08212 Kapušany

Kampaň Červené stužky 2019
Žiaci a zamestnanci našej školy v Kapušanoch sa zapojili do tejto kampane po tretíkrát. Pedagógovia pripravili pre žiakov aktivity:
1. Informačné nástenky „Červená stužka“ upozorňovali žiakov na posolstvo a význam symbolu Červenej stužky. Po ukončení všetkých aktivít kampane boli na web stránke školy zverejnené fotografie aktivít tejto kampane na našej škole.
2. Rozhlasová relácia priblížila žiakom význam a dôležitosť boja proti chorobe AIDS.
3. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci zhotovili pohľadnice Červenej stužky, ktoré boli zaslané do výtvarnej časti kampane a vystavené na informačných nástenkách.
4. Žiaci 7. 8. a 9. ročníka sa zapojili do aktivity „Športom pre Červené stužky.“ Medzi triedami odohrali priateľské basketbalové zápasy.
5. Vrámci krúžku Príroda a ja žiaci vyhotovili červené stužky pre žiakov celej školy. Nosením týchto stužiek sme počas celého týždňa vyjadrovali svoju podporu kampane. Stužky rozdávali žiaci žiakom a učiteľom po celej škole.
6. Najpôsobivejšou aktivitou bolo vytvorenie „Živej“ Červenej stužky. Dňa 29. novembra sa takmer všetci žiaci našej školy spoločne s učiteľmi v znamení solidarity, obliekli do červeného odevu. Triedne učiteľky usporiadali v telocvični žiakov prvého až štvrtého ročníka do tvaru stužky. Po jej vytvorení si žiaci a učitelia uctili minútou ticha obete AIDS a následne veľkým potleskom vyjadrili svoju podporu tým, ktorí bojujú s HIV/ADIS a tým, ktorí im v tomto boji pomáhajú. Vypočuli si pieseň „We are the champions“ od skupiny Queen, urobili spoločnú fotografiu a pomaly sa vrátili do svojich tried. „Živú“ Červenú stužku vytvorili aj žiaci 2. stupňa spolu so svojimi učiteľmi s podobným priebehom ako žiaci prvého stupňa. Do vytvorenia „Živej“ Červenej stužky sa zapojilo asi 400 žiakov školy. „Živou“ Červenou stužkou sme chceli vyjadriť nielen podporu ľuďom chorým na AIDS, ale aj poukázať na správny postoj k zdraviu a pravé hodnoty života.
Koordinátorka Mgr. Miroslava Martonová


Mgr. Miroslava Martonová