Hodnotiaca správa 2019

Základná škola Rázusova

Rázusova 2260
02201 Čadca

Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . Zapojila sa i do trinásteho ročníka pod vedením Mgr.Miriam Maslíkovej – koordinátora prevencie. Projekt prebiehal na našej škole tento rok opäť komplexne a to od septembra 2019 , kedy sme sa vlastne oficiálne prihlásili a zapojili do kampane a súťaže Červené stužky. Jednotlivé aktivity sme mali rozložené v jednotlivých týždňoch a mesiacoch a vyvrcholenie na našej škole bolo 2.decembra. Ako som už spomínala v mesiaci september sa naša škola - Základná škola Rázusova 2260 v Čadci, prihlásila do kampane Červené stužky a týmto dňom sa začala aj aktivita učiteľov a žiakov. Základné informácie o kampani získali žiaci prostredníctvom ústrednej školskej nástenky a tiež násteniek a aktivít v odbornej učebni biológie a chémie pod vedením Mgr.Gabriely Svrčkovej. Postupne boli naši žiaci prostredníctvom týchto nástenok, množstvom školských aktivít a tiež zadaných projektových prác oboznámení s problematikou a témami nielen HIV/AIDS, ale i témami duševného zdravia, závislostí, zdravého životného štýlu a stretli sa i s témou obchodovania s ľuďmi. Tieto témy sa stretli u žiakov s veľkým záujmom a do jednotlivých predkladaných aktivít sa žiaci zapájali so záujmom. Kampaň Červené stužky gradovala na našej škole v mesiaci november. V tomto mesiaci tiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci v spolupráci so Základnou školou na Rázusovej ulici v Čadci pod vedením pracovníkov oddelenia epidemiológie ,ktorí pracovali s našimi žiakmi 9.ročníka na projekte „HROU PROTI AIDS“. Išlo o interaktívny projekt primárnej prevencie HIV/AIDS, cieľom ktorého bolo umožniť mládeži osvojiť si základné znalosti o možnostiach prenosu vírusu HIV a tiž premýšľať o vlastných postojoch a chovaní sa v možných rizikových situáciách. Ďalej Vo viacerých triedach si samostatne urobili žiaci nástennky so spracovaním tejto témy. Postupne pribúdala výzdoba v odbornej učebni a na ústrednej nástenke v hlavnom pavilóne. So žiakmi sme vyrobili červené stužky a tieto symboly sme si pripli na odev. Pod vedením Miriam Maslíkovej na škole prednášky pre Žiakov 9. ročníka k danej problematike doplnené o premietnutie filmu Anjeli I.a II., kde boli naši žiaci oboznámení s hrozivým vírusom HIV a chorobou AIDS ( cestami prenosu, priebehom choroby...), ktorou podľa strašidelných štatistík trpí na svete až 40 miliónov ľudí . Pedagógovia a i žiacii vyšších ročníkov druhého stupňa preukázali veľkú spolupatričnosť, nosením červenej stužky, ktorá je symbolom svetového dňa boja proti HIV/AIDS, ktorý je 1. decembra. Táto kampaň červené stužky sa stretla na našej škole s veľkým záujmom a veľmi pozitívnymi odozvami, preto veríme, že bude prebiehať i v nasledujúce roky. Myslíme si , že kampaň Červené stužky splnila svoj cieľ a vryla sa do podvedomia všetkých zúčastnených.
Množstvo AKTIVÍT na našej škole:
• V rámci kampane sa uskutočnili aj výchovno-vzdelávacie programy s lekárkou pre žiakov siedmeho ročníka „Čas premien“ Pre žiačky bola prednáška spojená s besedou o dospievaní , v rámci ktorej sa rozoberala aj problematika prenosu HIV.
• V spojitosti kampane Červené stužky a projektu Dni voľby povolania sa v mesiaci október uskutočnil intervenčný program a video k téme Obchodovania s ľuďmi pod vedením Mgr.Janky Koperovej a Miriam Maslíkovej
• 10. okóber – Nezábudky – Týždeň duševného zdravia –vytvorenie informačnej nástenky - na našej škole uskutočnili aktivity zamerané na osobnostnú zrelosť, sebaaktualizáciu, sebaprijatie, pozitívne vzťahy s inými, nezávislosť, schopnosť prispôsobiť sa prostrediu, naplnenie zmyslu života, predchádzanie stresu a depresii,osobnostný rozvoj, pocit spolupatričnosti pod vedením Mgr. Miriam Maslíkovej a Mgr. Peťky Maslíkovej
• Zdravý životný štýl pod vedením Mgr.Gabriela Svrčková,v spolupráci s pedagógmi školy,……., ktorí robili so žiakmi rozmanité aktivity k tejto téme celý týždeň
• • V tomto mesiaci tiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci v spolupráci so Základnou školou na Rázusovej ulici v Čadci pod vedením pracovníkov oddelenia epidemiológie , Mgr. Grešákovou pracovali s našimi žiakmi 9.ročníka dňa 2.12. na projekte „HROU PROTI AIDS“. Išlo o interaktívny projekt primárnej prevencie HIV/AIDS.
• V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám v mesiaci november to boli prednášky, besedy a prednášky na tému závislostí pod vedením odborníkov MP Čadca a RUVZ v Čadci . Divadelné predstavenie .
• pod vedením Mgr.Andreja Maslíka a Mgr.Petra Zúbku športové turnaje na hodinách Tv- Zober loptu,nie drogu!
• taktiež vytvorenie“ˇŽivej stužky“ na hodinách TV pod vedením pedagógov Mgr.Andreja Maslíka a Mgr.Petra Zúbku
• SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS –vytvorenie informačnej nástenky na škole, umiestnenie plagátu kampane a symbolu Červené stužky
• 1.DECEMBER - SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS –Dňa 2.12. rednášky a besedy pod vedením Mgr.Miriam Maslíkovej
• Aktivita Červené stužky - tvorba a nosenie červených stužiek
• Film Anjeli I.a II.
• Správa a fotodokumentácia o aktivitách

• V Čadci , 2.12.2019 Miriam Maslíková, KP

Miriam Maslíková