Hodnotiaca správa 2019

Spojená škola - ŠZŠ

Hradná 7
94501 Komárno

Milí priatelia,
aj tento rok sme si 1. decembra pripomenuli Svetový deň boja proti HIV/AIDS, kampaň sme podporili aktivitami:
• našu solidaritu s ľuďmi s HIV/AIDS sme zverejnili nástenným oznamom vo vestibule školy
• o správnom postoji k svojmu životu a zdraviu hovorili žiaci vyšších ročníkov s učiteľmi na rôznych hodinách, hlavne etickej, občianskej výchovy; prednášky o škodlivosti návykových látok, prenose onemocnenia HIV a prevencii boli v 5. až 9. roč.
• červenú farbu ako symbol krvi a života sme zhmotnili v červených stužkách, ktoré sme od 25.11. – 1.12.2019 nosili
• účasťou vo výtvarnej súťaži „Logo pre červené stužky“ sme chceli vyjadriť solidaritu a podporu ľuďom s HIV/AIDS; pozdravy boli doplnené aktuálnymi výzvami
• aj žiaci nižších ročníkov boli oboznámení, primeranou formou, s poslaním Svetového dňa boja proti AIDS, ich aktivitou bol aj turnaj vo floorballe
Rôznymi činnosťami sme dostali do povedomia túto problematiku a oslovili veľkých i malých v našom prostredí. Kampaň splnila svoj zámer, všetci sme sa viac zamysleli nad sebou, či ľuďmi okolo nás.

Mgr. Helena Mečárová žiaci a učitelia
Spojená škola – Špeciálna ZŠ Hradná 7, Komárno

Mgr. Helena Mečárová