Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Kovarce 164
95615 Kovarce

Hodnotiaca správa kampane Červené stužky

Po zaregistrovaní sa do kampane sme zrealizovali nasledujúce aktivity:
1. Vytlačili sme plagát, ktorým sme informovali žiakov a rodičov o zapojení sa do kampane. Plagát bol vyvesený na nástenke.
2. V októbri sme žiakom 7., 8. a 9. ročníka pustili film Anjeli.
3. V mesiaci október vyučujúca výtvarnej výchovy zrealizovala výtvarnú súťaž : logo pre Červené stužky. Najkrajšie práce vyučujúca vyvesila v ateliéri.
4. So žiakmi 7. ročníka sme zrealizovali v rámci krúžkovej činnosti športové aktivity : Športom pre Červené stužky.
5. Na hodinách tvorivé čítania a písania sme so žiakmi 8. a 9. ročníka čítali texty o HIV/AIDS. Po prečítaní textov sme v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti tvorili o texte básne, referáty, projekty, novinové správy...
6. Na hodinách NBV/ETV vyučujúci na 1. stupni informovali žiakov o ochorení jednoduchým rozprávaním.
7. Na hodinách NBV/ETV vyučujúci so žiakmi 5. - 8. ročníka viedli besedu o ochorení a o kampani Červené stužky.
8. Vedúca žiackeho parlamentu so žiakmi vyrábala červené stužky.
9. 30. 11. 2018 bola odvysielaná rozhlasová relácia o kampani Červené stužky.
10. 03. 12. 2018 všetci tí, ktorí chceli, si mohli pripnúť červené stužky alebo si obliecť niečo červené. Triedy, ktoré mali najväčší počet žiakov oblečených v červenom, boli odmenené bodmi. Každý žiak, ktorý prišiel v červenom, bol odmenený sladkosťou. Všetci žiaci sa napokon zoradili do symbolickej červenej stužky.
11. O aktivitách sme žiakov priebežne informovali správami na nástenke.

Mgr. Lucia Sotoňáková