Hodnotiaca správa 2018

Odborné učilište int.

Šrobárova 20
05801 Poprad

Vyhodnotenie kampane „Červené stužky 2018“

Na OUI v Poprade sme aktivity pre žiakov v rámci kampane „Červené stužky 2018“ uskutočnili dňa 30.11.2018.
O pripravovaných aktivitách, ktoré boli rozdelené do dvoch častí, boli žiaci informovaní prostredníctvom násteniek v areáli školy. Pri príchode sme žiakom a zamestnancom školy pripli červenú stužku, symbol boja proti AIDS.

Prvá časť bola zahájená o 08.00 hod. premietnutím filmu „Anjeli“ pre 1. a 2. ročníky. Film zanechal hlavne u dievčat silný emotívny zážitok. Po krátkej diskusii k obsahu filmu nasledovali prednášky. Garantom prednášok bolo CPPPaP v Poprade. Témou bolo: „Hrozí AIDS aj Tebe?“ a „Nebezpečenstvo fajčenia na ľudský organizmus“. Nebezpečenstvo fajčenia bolo demonštrované aj pokusom s horiacou cigaretou umiestnenou vo vate v plastovej fľaši.

Druhá časť kampane bola venovaná športu, konkrétne volejbalu. Pedagogickí pracovníci sa postavili proti žiakom.

Záver:
Pripravené a zrealizované aktivity splnili účel kampane Červených stužiek 2018. Všetci spoločne sa zhodli v tom, že nielen prednášky, ale aj podobné športové aktivity treba využiť pri organizovaní kampane v roku 2019.


Mgr. Miroslav Louda
Koordinátor prevencie drogových závislostí
Odborné učilište internátne
Šrobárova 20
058 01 Poprad

Mgr. Miroslav Louda