Hodnotiaca správa 2018

Škol. internát pri SŠ

Rosinská cesta 4
01001 Žilina

Vec: Hodnotiaca správa z celoslovenskej kampane Červené stužky 2018

Školský internát pri Spojenej škole Rosinská cesta 4, Žilina 8 sa aj v tomto školskom roku zapojil do kampane Červené stužky. Žiaci ubytovaní v internáte sú takmer zo všetkých stredných škôl, ktoré pôsobia v Žiline. Máme 10 výchovných skupín s počtom žiakov 273. Každá výchovná skupina už v novembri spolu s vychovávateľom venovala svoju výchovno vzdelávaciu činnosť na priblíženie kampane Červené stužky. Žiaci sa vo výchovno vzdelávacej činnosti venovali danej problematike, vyrábali červené stužky, aktualizovali nástenky na danú tému, mali možnosť vidieť film Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi. Žiakom nie je kampaň novinkou, nakoľko ju mnohí poznali zo svojich škôl.
Stretnutie ktoré sa uskutočnilo 01.12.2018 na Mestskom úrade v Žiline v rámci Svetového dňa boja proti AIDS sa zo ŠI zúčastnila vychovávateľka. (žiaci a žiačky ubytovaní na školskom internáte sa zúčastnili stretnutia v rámci vyučovania spolu so svojimi školskými protidrogovými koordinátormi). Stretnutie bolo opäť na vysokej odbornej úrovni.Na záver ďakujeme za možnosť zúčastňovať sa takýchto aktivít, ktoré skutočne obohatia človeka a nie sú iba prázdnymi rečami, ale skutočnosťou pretavenou do praxe.

S pozdravom a veľa úspechov v ďalších ročníkoch

Anna Mináriková