Hodnotiaca správa 2018

Základná škola s MŠ

Urmince 298
95602 Urmince


Tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok sa naša škola ZŠ s MŠ Urmince zapojila do akcie: „Červené stužky.“ V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť do akcie formou edukácie, pretože poznať zákerný vírus HIV, ktorý je pôvodcom dodnes nevyliečiteľného ochorenia AIDS je veľmi dôležité. Žiaci druhého stupňa si v stredu, 28. novembra 2018, počas triednických hodín spolu s triednymi učiteľmi urobili prednášky pomocou veľmi pútavých prezentácií:
1. „História HIV/AIDS“ od organizátora kampane: Gymnázia sv. Františka z Assisi zo Žiliny,
2. HIV/AIDS, Celoslovenská kampaň Červené stužky od Mgr. Zuzana Chabadová, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS, Bratislava,
3. Alkoholizmus – táto téma zaujala hlavne žiakov 9. ročníka.
Keďže jedným zo spôsobov prenosu HIV je aj prenos medzi drogovo závislými pomocou nesterilných ihiel, alebo pomocou nechráneného pohlavného styku, dňa 14. novembra sa počas triednických hodín uskutočnil pre druhý stupeň našej školy Protidrogový kvíz. Žiaci 5. – 9. ročníka si vytvorili štvorčlenné družstvá, ktoré reprezentovali ich triedy. Odpovedali na kladené otázky koordinátorky protidrogovej výchovy našej školy. Na niekoľko otázok odpovedali aj žiaci z publika, čím mohli zlepšiť skóre svojej triedy.
Okrem iného si každá trieda vytvorila nástenku o zdravom životnom štýle, kde drogy, ani HIV nemajú svoje miesto, ale žiaci preferujú pohyb, zdravú stravu a pozitívne myslenie. Pri tvorbe násteniek žiaci samozrejme aj o zdravom životnom štýle diskutovali. Touto formou sme do akcie zapojili aj prvý stupeň.
Samozrejme, o uvedených akciách informujeme aj na školskej internetovej stránke a v školskom časopise.
Na záver už len dodáme, že ohlasy žiakov na kampaň: „Červené stužky“ bola pozitívna a skutočne ich téma o HIV, AIDS ale aj o drogách v protiklade so zdravým životným štýlom zaujala.


Mgr. Silvia Schmizingová