Hodnotiaca správa 2018

Stredná odborná škola pedagogická

Bullova 2
84011 Bratislava-Dúbravka

Správa z realizácie kampane Červené stužky 2018/19 - Pa SA Bullova 2 Bratislava
Kód školy: 3924321467
1. Prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti - hodiny biológie a etickej výchovy – október – november 2018 – I. a III. ročník
Sebapoškodzovanie - PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., PhDr. Ingrid Hupková, PhD. - 17. 10. 2018 – žiaci školy, I. – IV. ročník
2. Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi - PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., PhDr. Ingrid Hupková, PhD., 6. 11. 2018 – žiaci školy I. – IV. ročník
3. Výtvarná súťaž „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS – október 2018 – výber a umiestnenie plagátu na nástenke výchovného poradcu a koordinátora prevencie školy – žiaci I. A pod vedením Mgr. Klimekovej - PLAGÁT ČERVENÁ STUŽKA
4. Realizácia živej stužky v telocvični školy – 29. 11. 2018 – žiaci a pedagógovia školy – fotodokumentácia na stránke školy / Mgr. Sebelédi, Mgr. Zuskinová
5. 26. 11. 2018 – Čisté Vianoce – kultúrno – spoločenské podujatie s klientami sanatória MUDr. Ivana Novotného v Bratislave
6. DVD HIV/AIDS, DVD Anjeli a Príbehy anjelov - žiaci I. a IV. ročníka – hodiny ETV a SPV – premietanie a diskusia
7. Nezkreslená veda - 4. díl: O viru HIV a nemoci AIDS
Pozn.: Nezkreslená věda - vzdělávací cyklus Akademie věd ČR - odborným garantom
tohoto dielu je Mgr. Jan Weber, CSc.

Tatiana Zuskinová