Hodnotiaca správa 2018

Základná škola

Bystrany 13
05362 Bystrany

Hodnotiaca správa celoslovenskej kampane Červené stužky 2018:

Naša Základná škola v Bystranoch sa do tejto kampane zapája od roku 2014.

Zorganizované aktivity:

1. Umiestnenie propagačného materiálu na centrálnej nástenke školy (26.11.2018-30.12.2018).
2. Príspevok do školského rozhlasu o plánovaných a zorganizovaných aktivitách tejto kampane (26.11.2018).
3. Rozdávanie a umiestnenie letáčikov o kampani do všetkých tried školy (26.11.2018).
4. Prednáška na tému HIV/AIDS - prednáška pre žiakov 2. stupňa pod vedením učiteľky biológie spojená s prezentáciou filmu HIV/AIDS (odborná prednáška MUDr. Eleny Novákovej PhD.).
5. Prednáška spojená s besedou na tému „Obchodovanie s ľuďmi“- prednáška spojená s besedou pod vedením psychologičky zo Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Spišskom Hrhove (1.a 2. stupeň ZS).
6. Premietanie filmu Anjeli, Príbehy anjelov - použitie metodiky prezentácie filmu (29.-30.11.2018).
7. Tvorba a nosenie červených stužiek počas celého týždňa (26.11.- 30.11.2018).
8. SPRÁVA pre Červené stužky (10.12.2018).

V Bystranoch 10.12.2018 Vypracovala: Mgr. Eva Ružbacká


Mgr. Eva Ružbacká