Hodnotiaca správa 2018

ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM

Fučíkova 425
92521 Sládkovičovo

Aktivita pre Červené stužky

Názov školy:Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho s vjm Sládkovičovo
Realizácia:september – november 2018
Počet zapojených osôb: 45
Meno zodp. osoby:Mgr. Mária Halásová

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. Je znakom pre upevňovanie povedomia o tejto nevyliečiteľnej chorobe medzi ľuďmi. Preto i naša škola sa opätovne zapojila a tým podporila už 12. ročník celoslovenskej Kampane Červené stužky.
Na prvej triednickej hodine učitelia informovali žiakov o akciách, ktoré budú prebiehať na našej škole počas šk. roka 2018/2019. Jednou z nich bola aj kampaň Červené stužky.

Harmonogram aktivít:

September 2018

- Zapojenie školy do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky
- Príprava násteniek na tému: prevencia HIV/AIDS a Červené stužky

Október 2018

- Zapojenie žiakov školy do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ZŠ:
„Logo pre ČERVENÉ STUŹKY“
- Tvorba výtvarných návrhov a ich výber do súťaže

November 2018

- Týždeň zdravého životného štýlu a zdravej výživy
Cieľom tohto týždňa bolo naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí.

Žiaci absolvovali netradičné hodiny biológie, v rámci ktorých bolo venované učivo nasledovným témam:
• Duševné zdravie/ Závislosti - 7.ročník
• Obchodovanie s ľuďmi – 8.ročník
• HIV/AIDS – 9.ročník
Žiaci piateho a šiesteho ročníka si pozreli film „Anjeli“, po ktorom prebehla diskusia.


Mgr. Mária Halásová

Mgr. Mária Halásová