Hodnotiaca správa 2018

Gymnázium

Ľ. Štúra 35
023 54 Turzovka

Záverečná správa o činnosti v rámci kampane „Červené stužky“

Žiaci mali formou nástenných novín i web stránky školy prístup k aktivitám, ktorými môžu podporiť akciu a vyjadriť svoj názor.
Aktivity našich žiakov:
2.10.2018 žiaci 2. ročníka absolvovali prednášku "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu" zameranú na adolescenciu, vhodné sexuálne správanie, osobnostný rozvoj a rozdiely medzi mužom a ženou, pohlavne prenosné choroby, ich riziká, príznaky, liečba, vhodné formy antikoncepcie (pozitíva, negatíva), prevencia rakoviny semenníkov a HPV. Cyklus prednášok realizuje MP Education, s.r.o. akreditovaná č.j.: MSMT-22319/2015.
Prednáška na tému Duševné zdravie a závislosti v spolupráci s RÚVZ v Čadci – žiaci 1. roč.
DVD – Anjel – žiaci 1. ročníka.
Výtvarná súťaž stredných škôl na tému: Logo pre červené stužky – 3 žiaci školy.
1. decembra 2018 žiaci nosili vlastnoručne pripravené červené stužky.

Na záver:
Veríme, že v konečnom dôsledku sa nám podarilo podporiť myšlienku kampane.

V Turzovke 18.12. 2018 Mgr. Eva Mlakytová

Mgr. Eva Mlakytová