Hodnotiaca správa 2018

Spojená škola internátna

Hrdličkova 17
82230 Bratislava

Hodnotiaca správa z realizácie kampane Červené stužky v Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ul. v Bratislave v školskom roku 2018/2019

V rámci celoslovenskej kampane Červené stužky sme zrealizovali nasledovné aktivity:
Zapojili sme sa do Celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“, kde sme zaslali tri výtvarné práce žiakov.
Zapojili sme sa do nosenia červených stužiek od 26. novembra 2014 do 1. decembra 2018
Zorganizovali sme prednášku a besedu so staršími žiakmi na tému obchodovanie s ľuďmi.
Zorganizovali sme Deň protidrogovej prevencie. V rámci aktivity žiaci tvorili pekné vianočné dekorácie.

RNDr. Oľga Minárová