Hodnotiaca správa 2018

Stredná zdravotnícka škola - EKI

Námestie 1. mája 1
04801 Rožňava


SZŠ – EKI v Rožňave v rámci kampane Červené Stužky 2018 zrealizovala nasledujúce aktivity:
Pod vedením Mgr. Antónie Benikovej na triednických hodinách ako aj pod odborným vedením Mgr. Sylvie Lengovej z RÚVZ SR boli odprezentované odborné prednášky na témy: Boj proti HIV/AIDS a Duševné zdravie. Prednášky boli doplnené o odborné DVD filmy. Aktivity sa zúčastnili žiaci 3. ročníkov zo študijného odboru zdravotnícky asistent a masér. Vďaka pani Mgr. Lengovej sme mali možnosť zúčastniť sa aj na prednáškach so zameraním na protidrogovú prevenciu a zdravý životný štýl pre štvrté ročníky.Spätná väzba z aktivity bola veľmi pozitívna.
Od 24.11.2018 do 1.12. 2018 sme sa zapojili do tvorby a nosenia červených stužiek v rámci boja proti HIV/AIDS. Mgr. Antónia Beniková priebežne dopĺňala informácie o problematike HIV/AIDS formou brožúrok a premietaním odborných filmov z portálu Červené stužky. Pripravili sme aj pútavý panel na danú tematiku a žiaci aj vyučujúci nosili červené stužky na znak boja proti zákernému ochoreniu.

Mgr. Antónia Beniková