Hodnotiaca správa 2018

Školský internát Športového gymnázia

Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY 2018
HODNOTIACA SPRÁVA

Športové gymnázium v Košiciach sa aj v tomto školskom roku zapojilo do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŽKY. Kampaň boja proti AIDS, ktorej symbolom sú ČERVENÉ STUŽKY. Túto kampaň s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Kampaň bola zameraná na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí mladých ľudí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS. Kampaň bola tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí, preto sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. V rámci školského internátu kampaň realizovali a koordinovali Mgr. Margita Murzová a Mgr. Eduard Tyč.
Žiaci ubytovaní v školskom internáte Športového gymnázia v Košiciach sa do kampane zapojili účasťou v aktivitách:
- Celoslovenská výtvarná súťaž „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
- Sledovanie filmov ANJELI a PRÍBEHY ANJELOV
- Príprava nástenky s tematikou prevencie HIV/AIDS vo vestibule školy.
- Výroba a nosenie červených stužiek
- zapojenie sa do športovej súťaže „Športom pre Červené stužky“

Veríme, že táto kampaň s cieľom viesť mladých ľudí k zdravému životnému štýlu im priniesla okrem informácii o prevencii HIV/AIDS aj informácie o prevencii látkových a nelátkových závislosti a obchodovania s ľuďmi.

Mgr. Greta Murzová a Mgr. Eduard TYČ - koordinátori kampane.
Košice, 19.12.2018

Mgr. Eduard TYČ