Hodnotiaca správa 2018

SOŠ obchodu a služieb

Lomonosovova 2797/6
91854 Trnava

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do dvanásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2018. V rámci tejto kampane sme pripravili v septembri nástenku s obrázkami, letákmi a informáciami, ktoré si žiaci mohli pozrieť a preštudovať v priestore školskej recepcie. Žiaci IV.ŠA v novembri pripravili rôzne druhy letáčikov so základnými informáciami na Svetový deň boja proti AIDS a žiaci I.ŠA pripravili červené stužky. Po dohode s RÚVZ Trnava sme zorganizovali pre žiakov prednášku a besedu na tému HIV/AIDS, ktorá sa konala 3. 12. 2018. Po ukončení aktivity žiaci I.ŠA rozdali červené stužky žiakom I. a II. ročníkov zúčastnených na organizovanej akcii, ale aj ostatným žiakom a vyučujúcim v celej škole. Triedny učitelia v tomto týždni počas triednických hodín diskutovali so žiakmi na danú problematiku.

Jana Sárková, koordinátor prevencie

Jana Sárková