Hodnotiaca správa 2018

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Hálkova 2968/22
01001 Žilina

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa prvýkrát zapojila do 12. ročníka celoslovenskej kampane „Červené stužky“, ktorá bola zameraná na zvýšenie povedomia mladých ľudí o víruse HIV a nebezpečenstve šírenia choroby AIDS v spoločnosti. Pre žiakov 1. a 2. ročníka sme pripravili viaceré preventívne aktivity.
Počas vyučovania občianskej náuky, etickej výchovy a náboženskej výchovy od 26. novembra 2018 do 7. decembra 2018 sa uskutočnili tematické prednášky a besedy, sociálno-psychologické hry, videoprezentácie a aktivity zážitkového učenia s problematikou zdravého spôsobu života.

Dňa 30. 11. 2018 absolvovali žiaci 2. ročníka tematické vyučovanie realizované ku Svetovému dňu boja proti AIDS. Sociálno-psychologické hry, ktoré viedol výchovný poradca, boli zamerané na rozvoj sociálnej interakcie a pohlavnej identity. Žiaci získali priestor, aby otvorene vyjadrili vlastný názor na sexualitu a poukázali na význam zdravého sexuálneho života pri rozvoji psychického zdravia. Počas zážitkových aktivít prejavili empatické a tolerantné správanie, ktoré je základným predpokladom pre harmonický rozvoj osobnosti.
Svoj postoj k ochrane zdravia prezentovali žiaci aj prvý decembrový týždeň počas spomienky na Svetový deň boja proti AIDS nosením červených stužiek – symbolu solidarity k ľuďom s HIV vírusom.

PaedDr. Peter Majer