Hodnotiaca správa 2018

Reedukačné centrum

Prílepská 6
95301 Zlaté Moravce

Stalo sa už tradíciou, že naše reedukačné centrum sa už pravidelne zapája do kampane „Červené stužky“. Súčasťou reedukačného centra je ZŠ a SOŠ. Škola a výchova navzájom spolupracuje a spoločne organizujeme rôzne aktivity. V tomto školskom roku sme sa zamerali na:
• Umiestnenie plagátu na hlavnej chodbe v škole;
• Vytvorenie nástenky s tematikou HIV a AIDS;
• Tvorba a nosenie červených stužiek;
• Školské kolo výtvarnej súťaže „LOGO pre ČERVENÉ STUŽKY“, víťazné práce odoslané do súťaže;
• Bedmintonový turnaj, správa odoslaná do súťaže „Športom pre Červené stužky“;
• Premietanie filmu „Anjeli“ spojená s prednáškou HIV a AIDS a bezpečné správanie, beseda;
• Testovanie žiačok o HIV a AIDS;
• Beseda s policajtkou – „Násilie páchané na ženách“;
• Beseda s pracovníčkou z ÚNZ – „Zdravý spôsob života“;
• Odoslanie „Správy pre červené stužky“ do súťaže.
Spomínané aktivity boli pozitívnym prínosom vo výchove dievčat. Napriek problémom, ktorými si prechádzajú, činnosť ich vždy zaujala a mali o ňu záujem.
Miroslava Zlatňanská
koordinátor sociálno - patologických javov

Mgr. Miroslava Zlatňanská