Hodnotiaca správa 2017

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Lorencova 46
05342 Krompachy

Kampaň Červené stužky na našej škole prebehla prostredníctvom:

• osvety boja proti AIDS – besedy na triednických hodinách, hodinách biológie na tému AIDS, práca s internetovým portálom Červené stužky, beseda s pracovníkmi CPPP v Spišskej Novej Vsi na tému drogových závislostí (december 2018);
• športových podujatí:
- medzitriedna súťaž vo futsale chlapcov s umiestnením: 1. miesto II.B, 2. IV.A a 3. II.A
- medzitriedna súťaž vo vybíjanej dievčat s umiestnením : 1. II.A, 2. III.B, 3. I.B
(november v týždni od 13.11.2018 – 16.11.2018).

RNDr. Katarína Pindrochová