Hodnotiaca správa 2017

Špec. základná škola

Kostolné námestie 28
06001 Kežmarok

ČERVENÉ STUŽKY

Prvého decembra celý svet solidárne „bojuje“ proti AIDS. Každoročne sa pripája aj naša škola k projektu ČERVENÉ STUŽKY.
Aktivity vykonané v tomto roku:
• Celoškolská beseda – rozhovor o zmysluplnej kampani Červené stužky
• Zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „Červené stužky“
• Zapojenie sa do súťaže „Športom pre Červené stužky“
• Umiestnenie propagačného plagátu na viditeľnom mieste školy
• Tvorba Živej červenej stužky – 23.11.2017
• Príprava nástenky s informáciami o problematike AIDS
• Premietanie filmu ANJELI – beseda po vzhliadnutí filmu
• Realizácia besedy o HIV/AIDS
• Realizácia besedy na tému obchodovanie s ľuďmi
• Beseda na tému duševné zdravie a závislosti - spojená s riešením praktických úloh
• Zhotovenie červených stužiek
(nosenie vlastnoručne vyrobených červených stužiek po dobu 27.11. – 01.12.2017)

Radi sa zapájame do zmysluplných činností. Veríme, že aj tento ročník žiakov zaujal a nasmeroval ich k správnemu postoju a zodpovednosti za vlastné zdravie a život.

Mgr. Mária Baranová

Mgr. Mária Baranová