Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Mojmírova 98
92101 Piešťany

Text hodnotiacej správy
Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do kampane Červené stužky. Kampaň prebiehala na hodinách etickej výchovy a na hodinách techniky na II. stupni. Žiaci si dňa 1. decembra pozreli dokument Moja misia: Anjeli a následná diskusia ich uviedla do problematiky ochorenia AIDS. Na hodinách techniky potom ako symbol podpory a empatie voči pacientom s týmto ochorením žiaci vyrábali červené stužky, ktoré si potom mohli zobrať domov ako pripomienku tohto dňa. O kampani bola informovaná aj širšia verejnosť prostredníctvom našej školskej stránky a mladší žiaci boli o kampani informovaní prostredníctvom školského rozhlasu. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do kampane a dúfame, že túto možnosť dostaneme aj v budúcom školskom roku.
S pozdravom a prianím pekného dňa,
ZŠ Mojmírova Piešťany

Mgr. Dominika Rišková