Hodnotiaca správa 2017

Základná škola Mierová 67

Mierová 67
937 01 Želiezovce

Do celoslovenskej kampane Červené stužky sa naša škola zapája už niekoľko rokov . Zapojila sa i do jedenásteho ročníka pod vedením Mgr.Nikolett Čudaiovej – koordinátora prevencie sociálnopatologických javov. Projekt prebiehal na našej škole tento rok opäť komplexne a to od septembra 2017 , kedy sme sa vlastne oficiálne prihlásili a zapojili do kampane a súťaže Červené stužky. Jednotlivé aktivity sme mali rozložené v jednotlivých týždňoch a mesiacoch a vyvrcholenie na našej škole bolo 29.novembra.
Cieľom kampane je posolstvo:

- Nádej, podpora a solidarita s ľuďmi chorými na AIDS
- Účasť na aktivitách, ktoré zorganizovali koordinátori školy
- Tvorba živej červenej stužky
- Tvorba plagátu na podporu kampane boja proti AIDS
- Prednášky na tému HIV/AIDS
- Premietanie tematických filmov s problematikou HIV/AIDS
Základné informácie o kampani získali žiaci prostredníctvom ústrednej školskej nástenky , aktivít na hodinách biológie a etickej výchovy. Postupne boli naši žiaci prostredníctvom týchto násteniek, množstvom školských aktivít a tiež zadaných projektových prác oboznámení s problematikou a témami nielen HIV/AIDS, ale i témami duševného zdravia, závislostí, zdravého životného štýlu a stretli sa i s témou obchodovania s ľuďmi a problémami s drogami.
Všetci zamestnanci a žiaci boli informovaní o tejto kampani. Tento deň sme si pripomenuli metódou brainstormingu zo strany žiakov a formou prednášok na hodinách biológie a etickej výchovy. Cieľom bolo upozorniť študentov na toto civilizačné ochorenie, zlepšiť ich vedomosti o chorobe, jej priebehu, šírení a najmä prevencii.
Dňa 23. novembra 2017 našu školu navštívila MUDr. Adriana Czigányiová, MPH – pani doktorka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Levice. Pri tejto príležitosti si pre našich študentov pripravila odbornú prednášku na tému: Červená stužka - HIV /AIDS . V rámci prednášky žiaci boli oboznámení so vznikom kampane Červená stužka, s postupným historickým vývojom ochorenia HIV/AIDS, s možnosťami nákazy vírusom HIV, s príznakmi choroby AIDS a s aktuálnymi štatistickými údajmi evidencie tohto ochorenia.
Plagát kampane sme umiestnili na viditeľnom mieste školy.
V rámci kampane sme sa pčas jedného dňa zamerali nielen na prevenciu AIDS a HIV , ale aj na protidrogovú prevenciu.
Program:
Premietanie filmov:
The normal hearth – žiaci III. ročníka
Denník baketbalistu – žiaci IV. ročníka .
1. Odborné prednášky, besedy:
Červená stužka - HIV /AIDS - MUDr. A. Czigányiová – RÚVZ Levice,
HIV/AIDS na Slovensku – prevencia – Zsolt Gerhát – žiak IV. ročníka, dobrovoľník SČK
3.Tvorba plagátu – žiaci III. ročníka.
4. Živá stužka – všetci študenti

Vo všetkých ročníkoch prebehlo školenie na podporu boja proti AIDS a HIV pod vedením študenta IV. ročníka Zsolta Gerháta, ktorý si pripravil pre svojich spolužiakov prednášky na danú tému.
Týždeň sme ukončili sviečkovým pochodom , kde žiaci našej školy vytvorili živú červenú stužku a symbolickým pripnutím červených stužiek .

Mgr. Nikolett Čudaiová