Hodnotiaca správa 2017

Základná škola s materskou školou V.M., Ul.9.mája 718

9. mája 718
98055 Klenovec

Náš štvrtý ročník kampane Červené stužky sme zahájili športovo 29. septembrom a ukončili taktiež športovo 30.novembrom 2017.
Dopoludnie 29. septembra sa v našej telocvični nieslo v duchu "Športom pre Červené stužky". 128 žiakov i zamestnancov školy bojovalo vo vybíjanej. Dobrý pocit, únava a podpora kampane boli jedinečným výsledkom dňa.

Do kampane sme sa zapojili aj v rámci tried, a to premietnutím filmu Anjeli - moja misia v 9. ročníku, besedou o obchodovaní s ľuďmi vo 8. ročníku s pracovníčkou CPPPaP Rimavská Sobota, a taktiež sme sa tento rok po prvýkrát zapojili do výtvarnej súťaže "Červená stužka v boji proti HIV/AIDS".

Kampaň Červené stužky vyvrcholila nosením červených stužiek v týždni od 27.11. do 1.12.2017, ktoré vyrobili žiaci 8. ročníka pre mladších spolužiakov ako zapínanie na oblečenie, peračník či tašku a pre starších spolužiakov ako náramok. Živú červenú stužku sme stvárnili opäť v našej telocvični, kde sme popoludnie ukončili športovou súťažou Majster červenej stužky hodom na kôš. Spomedzi všetkých majstrov jednotlivých tried bol na záver ohodnotený Majster za I. stupeň a Majster za II. stupeň.

Kampaň Červené stužky sme pre tento školský rok ukončili, ale duch tejto kampane bude stále s nami až do ďalšieho ročníka.

Mgr. Lucia Medveďová