Hodnotiaca správa 2017

SOŠ stavebná

Školská 8
03145 Liptovský Mikuláš

Do kampane „Červené stužky sme sa zapojili s cieľom zvýšiť informovanosť o HIV/AIDS a s cieľom podporiť prevenciu a vzdelávanie mladých ľudí v oblasti obchodovania s ľuďmi.
Umiestnením plagátu kampane na školskej nástenke sme poskytli prvú dôležitú informáciu pre študentov.
V mesiacoch september a október si študenti so záujmom pozreli dokumentárne filmy „Anjeli“ a „Príbehy anjelov“ sprevádzané krátkou besedou k tejto téme.
Odbornú prednášku o tom, čo spôsobuje ochorenie AIDS, o formách a spôsobe prenosu vírusu HIV nám poskytli zamestnanci z ÚRZ v Liptovskom Mikuláši.
Následne sme vyhlásili školské kolo súťaže „Pohľadnica pre Červené stužky. Zapojili sa jednotlivci aj celé triedy. Tri najkrajšie pohľadnice sme poslali na adresu kampane, ostatné sme umiestnili na školskú nástenku.
V mesiaci október sme sa celá škola zúčastnili „Zážitkového výchovného koncertu – Nestaň sa novodobým otrokom“. V hodinovom pásme zloženom z rokových pesničiek, scénických výjavov foriem obchodovania s ľuďmi a sprievodného slova riaditeľa odboru prevencie MV SR sa naši študenti živou a atraktívnou formou dozvedeli najdôležitejšie informácie o problematike novodobého otroctva.
Trojčlenné kolektívy prvého ročníka riešili úlohy Olympiády zdravia a bezpečnosti v školách. Odpovede dvoch družstiev sme poslali na adresu kampane.
Poslednou aktivitou v rámci tejto kampane bol školou organizovaný stolnotenisový turnaj. Traja najlepší súťažiaci boli ocenení diplomom.
Ďakujeme študentom a kolegom, ktorí nám pomáhali.

Mgr. D. Martausová