Hodnotiaca správa 2017

Str. zdravotnícka škola

Lipová 32
06683 Humenné

V školskom roku 2017/2018 sa Stredná zdravotnícka škola v Humennom prvýkrát zaregistrovala do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Sme škola s humánnym zameraním a jedným z našich cieľov je vzdelanie a výchova mladých v oblastiach zameraných na ľudské práva, zdravý životný štýl, primárnu prevenciu sociálno-patologických javov, látkových a nelátkových závislostí a zdravotnícku osvetu. Táto kampaň zahŕňa všetky spomínané oblasti a to bola hlavná motivácia pre zapojenie sa do nej. Zároveň je problematika HIV/AIDS súčasťou školského vzdelávacieho programu študijného odboru zdravotnícky asistent a venuje sa jej aj koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Realizované aktivity:
1.- 4. ročník: Oboznámenie žiakov 1.- 4. ročníka so Smernicou SZŠ v Humennom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi podľa Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Informovanie žiakov o cieľoch, zameraní a aktivitách Kampane Červené stužky.
2. - 3. ročník: Premietnutie odbornej prednášky s názvom HIV/AIDS a filmu Príbehy anjelov.
3. ročník: Odborná prednáška: AIDS – etiológia, spôsoby prenosu, klinický obraz,
diagnostika, liečba, prevencia. Realizovali: MUDr. Anna Sovšáková a MUDr. Eva Máchová – odborníčky v oblasti epidemiológie.
4. ročník: Zapojenie do projektu primárnej prevencie „Hrou proti AIDS“ v spolupráci
s RÚVZ v Humennom, v ktorom mali možnosť žiaci získať základné informácie o spôsobe
prenosu a ochrany pred HIV/AIDS a ďalších pohlavne prenosných ochorení a premýšľať
o vlastných postojoch a správaní v možných rizikových situáciách. Projekt je súčasťou
Národného programu podpory zdravia a Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR.
1.- 4. ročník: Vlastnoručná výroba červených stužiek, ktoré žiaci nosili pripnuté na oblečení
od 27.11.2017 do 1.12.2017.
Kampaň v škole vyvrcholila 30.11.2017 aktivitou Živá červená stužka, ktorú spoločne vytvorili všetci žiaci a učitelia v aule školy ako znak záujmu, podpory a solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo chorými na AIDS. Program doplnili žiačky 3. ročníka, ktoré si pripravili prezentáciu so základnými informáciami o kampani a o HIV/AIDS. V závere za sprievodu hudby z filmu Filadelfia sme realizovali spoločné fotenie.
Prezentácia školskej kampane na webovom sídle školy, v regionálnych médiách – Rádio Regina východ 1.12.2017 a príspevok zaslaný Humenskej televízii.
Akcia sa stretla u zúčastnených s pozitívnym ohlasom a chuťou zapojiť sa do kampane aj v budúcom školskom roku. I takýmto spôsobom sme sa snažili naplniť heslo 11. ročníka kampane „Ťaháme za jednu stužku”. Mgr. Ivana Švigárová
školský koordinátor projektu

Mgr. Ivana Švigárová