Hodnotiaca správa 2017

Základná škola s MŠ

Centrum I 32, Dubnica n/V 018 41
01841 Dubnica n/Váhom

Hodnotiaca správa – Červené stužky 2017Naša škola sa zúčastnila po ôsmykrát tejto celoslovenskej kampane s nasledovnými aktivitami:


zapojenie sa do výtvarnej sútaže, uskutočnené školské kolo, najlepšie pohľadnice zaslané do súťaže

nástenka s danou problematikou vystavená vo vestibule školy

uskutočnená dotazníková forma na tému AIDS a rôzne závislosti, spracovanie a vyhodnotenie dotazníkov pre potreby školy


prednáška na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ a premietnutie odborného DVD k danej problematike „Mne sa to nemôže stať“/ spolupráca s krízovým centrom Dotyk Beckov /

vlastnoručné zhotovenie červených stužiek žiakmi, ktoré počas dňa /1.12../ nosili aj s pedagógmi pripnuté na hrudisúčasťou kampane sme uskutočnili preventívne aktivity: Týždeň boja proti drogám- Protidrogová olympiáda na škole, Svetový deň prevencie týraných a zneuživaných detí, Svetový deň boja proti fajčeniu, spolupráca s CPPPaP a s Mestskou políciou pri realizácii školských preventívnych programov - „ Správaj sa normálne“, „Emka, to vie..“

účasť školy na podujatí v Žiline dňa 1.12.

PhDr. Alena Kubicová, koordinátor prevencie