Hodnotiaca správa 2017

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby

Vlastenecké námestie 1
851 01 Bratislava

Správa z kampane Červené stužky

Naša škola bola dňa 17.10.2017 zaregistrovaná do XI. ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS „Červené stužky" organizovanej Gymnáziom sv. Františka v Žiline.

Aktivity školy v rámci kampane:
- tvorba červených stužiek dňa 6. 11. 2017 spojená s prezentáciou prednášky HIV/AIDS - záujem a solidarita, nádej a podpora pre I. ročník - viedla Mgr. art. Daniela Schredlová.

- séria prednášok pre I. a II. ročníky na témy: „Duševné zdravie a závislosti” „Vírus HIV a choroba AIDS" doplnenej prezentáciou videa „ANJELI" - viedla PaedDr. Tatjana Hanincová na hodinách ETV.

- dňa 9. 11. a 10. 11. 2017 si žiaci I.A a I.B ročníka pozreli na hodine etickej výchovy DVD s názvom Príbehy anjelov. Prostredníctvom filmu si žiaci mohli rozvinúť empatiu a solidárne cítenie s deťmi z JAR nakazenými bez akéhokoľvek vlastného pričinenia. Študentov najviac zaujalo nadšenie detí zo života napriek ťažkej diagnóze a s obdivom sledovali dobrovoľnícke práce misionárov.

- v rámci kampane Červené stužky sme v dňoch od 9. 11. 2017 do 24. 11. 2017 na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky zisťovali, aké sú návrhy žiakov na riešenie problematiky boja proti HIV/AIDS.
Spolu bolo testovaných 77 žiakov I.A,B a II.A,B triedy.
Väčšina žiakov považovala za najúčinnejší návrh zdržanlivosť - ŽIŤ ZODPOVEDNE.
(túto možnosť zvolilo až 38 žiakov z celkového počtu)
Najmenej účinný návrh bol podľa väčšiny žiakov - FINANČNÁ POMOC.
(túto možnosť zvolilo až 28 žiakov z celkového počtu)
Žiaci neudali žiadne nové vlastné návrhy, udávali len také, ktoré boli v prednáške spomenuté.

- tvorba plagátov na danú tému v spolupráci s odborom fotografický dizajn, ktoré budú v rámci 1. decembra „Deň boja proti AIDS” uverejnené v školskom časopise, kronike a web stránke školy.
- dňa 1. decembra „Deň boja proti AIDS” rozdávanie a nosenie červených stužiek študentmi školy z ktorého vytvoríme záznam v spolupráci s fotografickým oddelením. Výber fotografií z priebehu akcie bude uverejnený v školskom časopise, kronike a web stránke školy.


V Bratislave 5. 12. 2017
Vypracovala: Mgr. art. Daniela Schredlová Výchovný poradca

Mgr. art. Daniela Schredlová