Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Ústredie 976
02322 Klokočov

Základná škola Klokočov sa zapojila do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane
,,Červené stužky“ týmito aktivitami:
1. Tvorba a nosenie červených stužiek od 24.11. – 01.12. 2017 ako symbol solidarity
v boji proti chorobe AIDS.
2. Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole.
3. Premietnutie odborného DVD o HIV/AIDS žiakom VII.- IX. ročníka.
4. Beseda na tému ,,HIV/AIDS“ – V.- IX. ročník, triednické hodiny.
5. Tvorba nástenky v spoločných priestoroch školy na tému ,,HIV/AIDS“.
6. Zorganizovanie aktivít podľa vlastného výberu.
7. Zaslanie hodnotiacej správy o priebehu kampane.

PaedDr. Ľubomír Kadura