Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Bystrany 13
05362 Bystrany

Hodnotiaca správa 2017
Základná škola
05362 Bystrany 13
Spracovala: Mgr. Eva Ružbacká

„Živá“ červená stužka 2017- VYHODNOTENIE
Počet zúčastnených žiakov: 40
Dátum: 1.12.2017
Príprava: tvorba červených stužiek v triedach, ich nosenie od 27. novembra do 1. decembra 2017.
Miesto: chodba hlavnej budovy školy (pre nepriaznivé počasie)

Zorganizované aktivity:
1. Športová súťaž „Športom pre Červené stužky“
- zorganizované turnaje pre žiakov školy
2. Prednáška na tému HIV/AIDS
- prednáška pre žiakov 2. stupňa pod vedením učiteľky biológie
3. Prednáška spojená s besedou na tému duševné zdravie a závislosti- látkové a nelátkové závislosti
- prednáška spojená s besedou pod vedením policajta- preventistu z Obvodného oddelenia PZ SR v Spišských Vlachoch
4. Premietanie filmu Anjeli, Príbehy anjelov
- použitie metodiky prezentácie filmu
5. Umiestnenie plagátu na viditeľnom mieste v škole
- plagát umiestnený na tematickej nástenke, ktorú vytvorili žiaci
6. Spolupráca s médiami
- príspevok do školského rozhlasu
- príspevok do školského časopisu Táborisko
7. Tvorba a nosenie červených stužiek od 27.11. – 1.12.2017- vlastná tvorba
8. Sledovanie TV spotov kampane- využitie internetu a interaktívnej tabule
9. Živá červená stužka- 1.12.2017- hlavná chodba školy
10. Prednáška a beseda na tému obchodovanie s ľuďmi- 7.12.2017 – pod vedením školskej psychologičky

Mgr. Eva Ružbacká