Hodnotiaca správa 2017

ZŠ s MŠ

Ul. Školská 138/6
05919 Vikartovce

Správa - Červené stužky 2017

Stalo sa už tradíciou, že naša škola sa zapája a podporuje kampaň Červené stužky. Už v septembri zhotovíme nástenku s plagátom a rôznym propagačným materiálom o chorobe AIDS. Nástenkou informujeme našich žiakov o aktivitách, ktoré uskutočníme a postupne počas kampane dopĺňame fotografiami, ktorými sme zdokumentovali jednotlivé aktivity.
1. Keďže chceme aby naši žiaci svoj voľný čas venovali rôznym druhom športu, prihlásili sme sa do súťaže –Športom pre červené stužky.
Najskôr žiačky 9.roč. vytvorili plagát s názvom-„ Športom pre červené stužky“. Rozhodli sme sa uskutočniť pre II. stupeň športovú aktivitu – biatlon, spojenú s turistickým pochodom krásnou jesennou prírodou. Žiaci I. stupňa napĺňali výzvu- Preskočíme Kozí kameň? Je to najvyšší vrch Kozích chrbtov. Z fotiek a výsledkov športových aktivít sme urobili nástenku. Krátky popis súťaže a niekoľko fotiek bolo zavesených aj na našej stránke školy.
2. Občianske združenie - Slovensko bez drog uskutočnilo na našej škole prednášky s protidrogovou tematikou - Pravda o drogách v ročníkoch 5.-9.roč.
3. Ďalšou aktivitou bolo šitie červených stužiek, kde žiačky 9. ročníka prejavili svoju zručnosť a neskôr ich pripínali žiakom, učiteľom a nepedagogickým zamestnancom školy. Kampaň každý rok podporili aj pracovníčky na OÚ. Žiačky zároveň vysvetlili význam symbolu a nosenia červenej stužky.
4. Na TRH sme si pripomenuli významné dni: Európsky týždeň boja proti drogám a Medzinárodný deň bez fajčenia.
5. Koordinátorka a zároveň učiteľka biológie odučila 2 hodiny zamerané na chorobu AIDS v 8.ročníku a jednu v 9. roč. Na hodinách počas kampane sme sa venovali prezentácií referátov žiakov k danej téme a následne sme besedovali k danej problematike.
6. Kampaň červené stužky vyvrcholila na našej škole 1.12. kedy sme si pripomenuli -Svetový deň boja proti AIDS. V 8.roč. po krátkom príhovore o význame tohto dňa, pri svetle červenej sviečky, žiačka prečítala báseň- Nádej z knihy – Červená stužka- životná stužka. Potom sme si premietli film – Anjeli a Príbehy anjelov, ktoré zanechali v žiakoch hlboký dojem. Predpokladáme, že touto a podobnými aktivitami sa nám podarí pôsobiť na žiakov tak, že si uvedomia aké dôležité je byť zodpovedný počas celého života.


Vypracovala: Mgr. A. Šebestová

Mgr. Anna Šebestová