Hodnotiaca správa 2017

Gymnázium

Ľ. Štúra 35
023 54 Turzovka

Záverečná správa o činnosti v rámci kampane „Červené stužky“

• Žiaci mali formou nástenných novín i web stránky školy prístup
k aktivitám, ktorými môžu podporiť akciu a vyjadriť svoj názor.
Aktivity našich žiakov:
 4.10.2017 žiaci 2. ročníka absolvovali prednášku "Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu" zameranú na adolescenciu, vhodné sexuálne správanie, osobnostný rozvoj a rozdiely medzi mužom a ženou, pohlavne prenosné choroby, ich riziká, príznaky, liečba, vhodné formy antikoncepcie (pozitíva, negatíva), prevencia rakoviny semenníkov a HPV. Cyklus prednášok realizuje MP Education, s.r.o. akreditovaná č.j.: MSMT-22319/2015.
 DVD – Anjel – žiaci 1. ročníka.
 Výtvarná súťaž stredných škôl na tému: Pohľadnica pre červené stužky – 8 žiakov školy.
 Olympiáda zdravia a bezpečnosti na školách 2017 – 12 žiakov prvého ročníka.
 1. decembra 2017 žiaci nosili vlastnoručne pripravené červené stužky.

• Na záver:
Veríme, že v konečnom dôsledku sa nám podarilo podporiť myšlienku kampane.

V Turzovke 08.12. 2017 Zodp. Mgr. Eva Mlakytová

Mgr. Eva Mlakytová