Hodnotiaca správa 2017

Špeciálna základ. škola

Nám. baníkov 20
97251 Handlová

Správa o aktivitách ku Svetovému dňu boja proti AIDS

Do aktivít zapájame žiakov 6.-9. ročníka A variantu:
-na hodinách výtvarných výchov v jednotlivých ročníkoch (výtvarné práce posielame so správou),
-v rámci etickej a náboženskej výchovy vyučujúci primeraným spôsobom vysvetľujú žiakom problematiku daného ochorenia,
-v novembri 2017 bola vyhotovená nástenka, ktorá priniesla dôležité informácie o víruse HIV a ochorení AIDS spôsobenom týmto vírusom
-1.12. Svetový deň boja proti AIDS vyvrcholí v našej škole nasledovnými aktivitami:
o pripínaním červených stužiek žikaom, vyučujúcim a ostatným pracovníkom na odev
o diskusiou so žiakmi 6.-9. roč. o danej problematike
o ústnou formou zistíme úroveň vedomostí o danom ochorení (jeho príčinách, prejavoch a následkoch)

Mgr. Darina Plavcová