Hodnotiaca správa 2017

Stredná priemyselná škola strojnícka

Duklianska 1
080 04 Prešov

Správa pre Kampaň Červené stužky 2017/2018
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov sa zapojila v tomto školskom roku do kampane Červené stužky. Počas trvania kampane sme uskutočnili tieto akcie:

- vyhlásenie kampane v školskom rozhlase,
- príhovor venovaný kampani Červené stužky, možnostiam nákazy vírusom HIV,
- zriadenie informačného panela v budove školy 1. december – Svetový deň boja proti AIDS,
- uskutočnenie prezentácie na tému „Možnosti prenosu vírusu HIV“ – 1. ročník,
- interaktívny kvíz na tému „Informovanosť o HIV/AIDS“ – 1.ročník,
- premietanie filmu Anjeli v jednotlivých triedach na hodinách etickej výchovy, občianskej
náuky, besedy vyučujúcich k tomuto filmu,
- výroba a nosenie červených stužiek ako symbol boja proti AIDS.

Mgr. Judita Geľhošová