Hodnotiaca správa 2017

Spojená škola

Hlavná 2
01009 Žilina-Bytčica

Hodnotiaca správa o aktivitách ohľadom boja proti AIDS konaného ku 1.12.2017 – Červené stužky za Spojenú školu, Hlavná 2, Žilina - Bytčica

Naša škola sa do kampane Červené stužky vyhlásenej Gymnáziom sv. Františka z Assisi v Žiline zapája pravidelne už niekoľko rokov. Aktivity boli zamerané na upriamenie pozornosti k problematike prevencie pred šírením ochorenia AIDS.
1. II.C trieda s pedagogickým dozorom RNDr. Alenou Ševčíkovou sa zúčastnila celoslovenského stretnutia na Mestskom úrade 1.12.2017. Postupne sa od októbra zoznámili s problematikou a zorganizovali aktivity na škole. Naviazali stužky a pripravili ich tak na pripnutie pre spolužiakov. Študenti uvedenej triedy pripravili projekty, s ktorými počas vyučovania vo štvrtok 30.11. oboznámili svojich spolužiakov, zároveň im pripli symbol boja – červené stužky. Rovnako v uvedený deň odvysielali v školskom rozhlase reláciu k uvedenej problematike.
2. Zaujímavá bola školská výtvarná súťaž v dvoch kategóriách – plagát a fotograf. Komisia vyhlásila prvé tri miesta z každej kategórie, práce žiakov sú zverejnené na paneloch na chodbe školy a na webovej stránke školy.
1. miesto plagát – Kristína Chovancová, II.N
1. miesto fotograf – Simona Paperňáková, III.D
Výhercom gratulujeme a ďakujeme za účasť a spoluprácu.
3. V rámci sprievodných akcií vyučujúca Ing. R. Havlíková vysvetľovala príčiny kampane a diskutovala so žiakmi II. A triedy 25.9. a 26.9., a II.D triedy 13.11.
4. Pre triedy II.C a II.D sa dňa 30.11. konala prednáška s besedou na tému Domáce násilie s lektorkami z centra Áno pre život z Rajca.

Myslím si, že uvedenou akciou boli študenti pozitívne motivovaní k zodpovednému prístupu k životu, autoreflexii a zhliadnuté negatívne dôsledky ochorenia AIDS sa im hlboko vryli do pamäti. Ďakujem všetkým kolegom za vynaložené úsilie a spoluprácu.

Dňa 7. 12 2017 vypracovala Ing. Renáta Havlíková, koordinátor prevencie na Spojenej škole

Ing. Renáta Havlíková