Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Kudlovská 11
06601 Humenné

ZŠ Kudlovská 11, 066 01 Humenné
V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do projektu
,, Červené stužky ''. Naše aktivity:

Oboznámenia sa s projektom, prezentácie pre žiakov 7., 8., a 9.ročníka. Všetky aktivity boli zverejnené aj  na webovej stránke školy.

Prednáška pre žiakov 8.A,B terajších 9.A,B :,,Výber partnera a partnerské vzťahy, Prevencia rizikových vzťahov” spolupráca s CPPPa P. Táto aktivita bola zrealizovaná v júni 2017. Prednášku si pripravila Mgr. J. Mervová.

Prednáška pre žiakov 8.A téma: ,, HIV, AIDS a ich dopad na spoločnosť ".
Spolupráca s RÚVZ v Humennom, prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

Prednáška a aktivity na tému: ,,Závislosti a ich vplyv na duševné zdravie"- pre žiakov 7.A ,spolupráca s RÚVZ v Humennom. Prednášku si pripravila Mgr. Z. Kožinová.

,,Pohľadnica pre Červené stužky’’ do tejto súťaže sa zapojili žiačky 7.A:
Z. Stariatová, A. Spišáková, B. Strižencová.

Prednáška na tému:,, Rodina, partnerské vzťahy, manželstvo” pre žiakov 9.A,B. Prednašku si pripravil kaplán Mgr. J. Hudák.

Žiaci 9.B. si pre spolužiakov priravili červené stužky ako symbol v boji proti AIDS, stužky rozdali 1.12. 2017, nosili ich a takto vyjadrili podporu projektu.
Na hlavnej chodbe hlavná koordinátorka pripravila informačnú nástenku o priebehu projektu ,,Červené stužky”.
Vyhodnotenie celého projektu, rozhlasové okienko a poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

PaedDr. Silvia Vasková