Hodnotiaca správa 2017

SOŠ technická

Okružná 693
02351 Čadca

Hodnotiaca správa z 11. ročníka kampane ČERVENÉ STUŽKY

V školskom roku 2017/2018 sme sa do kampane červené stužky zapojili týmito aktivitami:
1.) Dňa 27. novembra 2017 sa trieda II.A počas 4 vyučovacích hodín zúčastnila prednášok spojených s diskusiou na témy „Moderná rodina a AIDS“ a „Rodina a alkohol“. Lektorkami boli Mgr. R. Kolenová a Ing. A. Kuffová.
2.) Triedy I.B a I.E sa 24. novembra 2017 zúčastnili besedy na tému "Nemusíš to zažiť" - hlavnými besedujúcimi boli mladí narkomani, ktorí sa liečia zo svojej závislosti. Žiakov zaujímalo najmä aký majetok minuli na drogy, kto je v súčasnosti ich kamarát, ako sa k nim správa rodina, aký vplyv má droga na ich psychiku. Projekt bol uskutočnený v spolupráci s Mestskou políciou.
3.) 1.decembra 2017 sa 3 žiaci II.B triedy spolu s PhDr. M. Varmusovou zúčastnili stretnutia v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS.
4.) V škole žiaci IV.A pod vedením Mgr. R. Kolenovej pripravili k tomuto dňu nástenku i červené stužky, ktoré rozdali žiakom a zamestnancom na zvýšenie povedomia o nebezpečenstve vírusu HIV .
5.) Počas kampane si žiaci pozreli tieto DVD:
film "Anjeli" - 1 trieda,
"Príbehy anjelov" - 5 tried,
"In Your Face" – 3 triedy,
„Bol som mimo“ – 1 trieda.
Besedy a prednášky na tému závislosti budú pokračovať i v januári 2018.

Ing. Anna Kuffová