Hodnotiaca správa 2017

Spojená škola - Školský internát

Spojená škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
03401 Ružomberok

Správa o priebehu kampane Červené stužky

V rámci kampane Červené stužky sme sa v Školskom internáte venovali nasledujúcim aktivitám:

• Žiaci prvého ročníka si pozreli filmy - DVD Anjeli, In Your Face a Príbehy
anjelov. Filmy pozeralo 42 žiakov spolu s vychovávateľkami v dňoch 05., 10. a
17.10.2017. Po skončení každého prebehla beseda vo výchovných skupinách.

• Takmer 50 žiakov sa zapojilo do výtvarnej súťaže - kresby pohľadnice, z ktorých
sme vybrali tri a zaslali sme ich do súťaže. Ostatné práce sme použili na
nástenky v priestoroch ŠI.

• Dňa 27.11.2017 sa do „živej“ červenej stužky zapojilo 90 žiakov z rôznych
stredných škôl ubytovaných v ŠI. Zapojili sa aj pedagogickí zamestnanci. Žiaci
sa zoradili do tvaru stužky na dvore ŠI.

• Dňa 14.11.2017 sa 22 žiakov zapojilo do šachového turnaja v rámci súťaže športom
pre Červené stužky.


Mgr.Martina Gímešová