Hodnotiaca správa 2017

Spojená škola - ŠZŠ

Tehelná 23
08271 Lipany

HODNOTIACA SPRÁVA KAMPANE ČERVENÉ STUŽKY 2017

Aj SŠ Lipany sa pravidelne zapája do kampane „Červené stužky“. Tak to bolo i tento rok. Napriek dlhšej pn koordinátorky sme sa stihli zapojiť do rôznych aktivít ako je tvorba a nosenie červených stužiek, premietanie DVD "Anjeli", " Príbehy anjelov", In your face". V meste sme rozdali letáky o kampani. Mgr. Gardošová si pripravila prednášku na tému duševné zdravie a závislosti - aké sú možnosti ich prevencie. Ďalej sme sa zapojili do akcie „Športom pre červené stužky" a zorganizovali stolnotenisový turnaj žiakov variantov A, B a C. Zapojili sa i triedni učitelia, asistenti učiteľov i rodičia našich žiakov. Všetko sa nieslo v pokojnej a radostnej už predsviatočnej atmosfére. Ďalej máme dohodnuté stretnutie s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, ktorí k nám prídu dodatočne v januári na besedu o danej problematike, na ktorej sa zúčastnia starší žiaci našej školy. Vyvrcholením kampane bola účasť dvoch pedagógov našej školy ( Mgr. Ridillová a Mgr. Gardošová) na stretnutí dňa 1.12.2017 v Žiline, ktoré bolo vyvrcholením jedenásteho ročníka kampane. Na túto milú udalosť sa každoročne tešíme. Prekvapením bola účasť a príhovor Dr. Tatula Hakobyana – riaditeľa kancelárie WHO na Slovensku. Na prevenciu nezabúdame v priebehu celého roka.
Na záver chcem v mene našej školy poďakovať Gymnáziu sv. Františka v Žiline – zvlášť pani Anne Poláčkovej za jej angažovanosť pre toto dielo, povzbudenie i svedectvo, ktoré je potrebné prinášať tomuto svetu v každej dobe. Zo srdca všetkým prajeme pokojný advent a požehnané sviatky.

Mgr. Ridillová Beáta – SŠ Lipany

Mgr. Ridillová Beáta