Hodnotiaca správa 2017

Stredná zdravotnícka škola

Komenského 843
03101 Liptovský Mikuláš

Správa z kampane Červené stužky

Tak, ako každý rok sa do kampane Červené stužky zapojili žiaci denného štúdia odboru zdravotnícky asistent, masér a zubný asistent.
Aktivity realizované v období október – december 2017:
1. V priestoroch školy boli rozmiestené plagáty a nástenka obsahovo zameraná na Červené stužky a boj proti AIDS.
2. V spolupráci s MVSR, Centrom prevencie sa žiaci celej školy zúčastnili konferencie zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
3. MUDr. M. Plávková a MUDr. M. Španková v prednáške, HIV/AIDS informovali žiakov tretích ročníkov o ochorení , príznakoch , liečbe , prevencii a pod.
4. Mgr. I. Bartánusová v spolupráci so žiakmi štvrtých ročníkov diskutovali a edukačnými prezentáciami rozpracovávali úlohu ošetrovateľstva v starostlivosti o pacientov s AIDS.
5. Žiakom prvých a druhých ročníkov bol premietnutý film Anjeli a Príbehy anjelov, ktorý im umožnil lepšie pochopiť červenú stužku ako symbol AIDS.
6. Pre žiakov druhých ročníkov v spolupráci s CPPPaP v Liptovskom Mikuláši bolo zrealizované edukačné stretnutie zamerané na prevenciu látkových a nelátkových závislostí.
7. V mesiaci november Európskeho boja proti drogám žiaci v rámci triednických hodín diskutovali o negatívnych účinkoch legálnych a nelegálnych drog. Nástenky v triedach boli taktiež obsahovo zamerané danej problematike.
8. V spolupráci s OPZ v Liptovskom Mikuláši kpt. Poliakovou sa pre žiakov druhých ročníkov uskutočnila prednáška: Rovnoprávnosť muža a ženy, domáce násilie.
9. Agentúra AmOs odohrala výchovný koncert pre žiakov prvých a druhých ročníkov: „Hovorme o sexe“. Hovoreným slovom a hudbou vyjadrili problematiku sexuálnej výchovy.
10. Kampaň bola ukončená nosením červených stužiek, zapojila sa celá škola.

PhDr. Jana Debnárová