Hodnotiaca správa 2017

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Mierová 1
93401 Levice

Hodnotiaca správa – aktivity CPPPaP Levice
realizované v rámci 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky


Do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa aj v tomto školskom roku zapojilo naše zariadenie. Pokladáme za dôležité venovať pozornosť v odbornej činnosti prevencii HIV/AIDS, podpore duševného zdravia a zdravého životného štýlu, prevencii závislostí a prevencii obchodovania s ľuďmi.

Interaktívne aktivity viedli so žiakmi odborní zamestnanci – psychológovia CPPPaP Levice:
PhDr. Viera Mačeková, Mgr. Lenka Valentíniová, Mgr. Romana Paulovičová a Mgr. Ľubica Špaňová.

Celkovo sme realizovali 28 interaktívnych besied pre 484 žiakov k nasledujúcim témam:

Prevencia HIV/AIDS – pre žiakov ZŠ:
1 beseda pre žiakov 1. - 4. roč. ZŠ A. Kmeťa, Levice – pre 36 žiakov
2 besedy pre žiakov 7. roč. ZŠ, Ul. Sv. Michala 42, Levice – pre 35 žiakov
1 beseda pre žiakov 8. roč. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice – pre 18 žiakov
2 besedy pre žiakov 9. roč. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice – pre 42 žiakov
2 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ, Saratovská 43, Levice – pre 26 žiakov
2 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ, Školská 14, Levice – pre 24 žiakov
Spolu: 10 interaktívnych besied pre: 181 ZŠ

Podpora duševného zdravia, prevencia závislostí – pre žiakov ZŠ:
4 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ A. Kmeťa, Levice – pre 66 žiakov
3 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ, Ul. Sv. Michala 42, Levice – pre 47 žiakov
1 beseda pre žiakov 6. roč. ZŠ, Školská 14, Levice – pre 17 žiakov
Spolu: 8 interaktívnych besied pre: 130 žiakov ZŠ

Prevencia obchodovania s ľuďmi – pre žiakov ZŠ:
2 besedy pre žiakov 9. roč. ZŠ A. Kmeťa, Levice – pre 48 žiakov
2 besedy pre žiakov 9. roč. ZŠ, Ul. Sv. Michala 42, Levice – pre 31 žiakov
3 besedy pre žiakov 8. roč. ZŠ, Pri Podlužianke 6, Levice – pre 56 žiakov
2 besedy pre žiakov 9. roč. ZŠ, Saratovská 43, Levice – pre 22 žiakov
1 beseda pre žiakov 9. roč. ZŠ, Školská 14, Levice – pre 16 žiakov
Spolu: 10 interaktívnych besied pre: 173 žiakov ZŠ

V čakárni oboch pavilónoch CPPPaP Levice sme vyhotovili pútavé nástenky, umiestnili letáky a plagáty ku kampani – aby sa o týchto témach mohli dozvedieť v rámci osvety nielen klienti nášho zariadenia, ale tiež aj ich zákonní zástupcovia.PhDr. V. Mačeková, CPPPaP Levice