Hodnotiaca správa 2017

Liečeb.-vých.sanatórium

Mojmírovská 70
95115 Poľný Kesov

Červené stužky 2017
V tomto školskom roku sme sa zapojili do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Kampaň prebiehala od 4.9.2016 – 1.12.2017
Naši žiaci ju podporili nasledovnými aktivitami:
- počas celého trvania kampane sme v jednotlivých ročníkoch v rámci vyuč. hodín ETV, PRV, VYV, BIO pracovali s príručkou vzdelávania v kampani – žiaci získavali nové informácie, lúštili krížovky, dozvedeli sa niečo z histórie HIV/AIDS, ....

- prezreli sme si DVD Príbehy anjelov– žiaci sa postupne v jednotlivých ročníkoch dozvedeli o osudoch detí narodených s HIV/AIDS, o ich životných príbehoch , vzdelávaní. Film bol o smrti a nádeji. Odohrával sa na misii v Juhoafrickej republike. Film hovoril o službe chorým na AIDS. Sestry rozprávali chorým deťom príbehy o anjeloch. Po ukončení filmy sme so žiakmi besedovali o danej problematike.

- 3.11.2017 sme zaslali výtvarné práce, kresby, ktoré boli grafickým vyjadrením zamerania kampane – zapojilo sa 28 žiakov, zaslané boli 3 vybrané výtvarné práce .

- 22 .11.2017 – Športom pre Červené stužky – turnaj v prehadzovanej v školskej telocvični

- Turnaj sa konal v telocvični našej školy – LVS Poľný Kesov. Spolu sa na turnaji zúčastnilo 28 detí – súťažiacich - 21 žiakov.

- Žiaci ŠZŠ boli náhodným výberom rozdelení do troch súťažiacich tímov, čím vytvorili zmiešané družstvá po 7 hráčov.

- Pri základnom nástupe jednotlivých tímov sme žiakov oboznámili s hlavnou myšlienkou kampane Červené stužky 2017, o čom táto kampaň je, komu je venovaná a na podporu koho bol náš turnaj zrealizovaný. Žiaci si tak opäť mohli pripomenúť niektoré poznatky, ktoré získali počas minulého ročníka kampane a získať mnohé nové informácie z danej problematiky. Potom sa začal samotný turnaj v prehadzovanej. Súťažili dve zmiešané družstvá. Telocvičňou sa ozývalo hlučné povzbudzovanie súťažiacich žiakmi, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval aktívne sa zapojiť priamo do turnaja.

- Po dohraní prvých dvoch tímov nastúpilo víťazné družstvo proti ďalšiemu zmiešanému družstvu. A hralo sa ďalej až do víťazného konca. Zvíťazilo družstvo, ktoré bolo zároveň víťazom aj v 1. kole turnaja a tak sa dostalo na 1. miesto. Ďalej sa hralo o 2. a 3. miesto. Turnaj pokračoval za veľkého povzbudzovania ostatných žiakov a učiteľov . Nasledovalo vyhodnotenie výsledkov – jednotlivé zmiešané družstvá si opäť nastúpili a vypočuli vyhodnotenie a umiestnenie družstiev.

- Víťazmi sa stali všetci žiaci, lebo svojou športovou aktivitou sa spolupodieľali na podpore dobrej veci v kampani Červené stužky. Zúčastnených žiakov sme pochválili a poďakovali sme sa im za účasť na tomto podujatí. Všetci súťažiaci i nesúťažiaci boli odmenení sladkou odmenou.

Živá Červená stužka - v našom zariadení sme podporili kampaň Červené stužky 2017 vytvorením živej reťaze. Živú reťaz sa podarilo vytvoriť všetkým deťom v spolupráci s dospelými. Živú reťaz sme tvorili v popoludňajších hodinách v areáli LVS Poľný Kesov.

Pred začatím samotnej aktivity sme deti oboznámili s hlavnou myšlienkou kampane Červené stužky. V rámci ich možností a schopností sme ich oboznámili s danou problematikou . Potom nasledovala aktivity – vytvorenie Živej Červenej stužky. Začali sme sa postupne stavať do základnej rady po jednotlivých výchovných skupinách a pripájali sa ďalšie a ďalšie deti i dospelí , až sa nám podarilo vytvoriť Živú Červenú stužku. Potom sa všetci spolu odfotili a nasledovalo celkové zhodnotenie aktivity, opätovné pripomenutie hlavnej myšlienky kampane . Deťom sa táto aktivita páčila.

Sme radi, že prostredníctvom kampane Červené stužky a aktivitami, ktoré sa nám podarilo zorganizovať, sme mali možnosť aj my danú problematiku HIV/AIDS priblížiť žiakom našej školy - v rámci ich možností a schopností a tým podporiť mnohých ľudí a deti, ktorí to potrebujú. Žiaci si pripomenuli, že Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS a že 1.december je Svetovým dňom boja proti AIDS.

Mgr. Mária Erniholdová, Mgr. Jozefína Drábiková