Hodnotiaca správa 2017

SOŠ obchodu a služieb

Budovateľská 32
94501 Komárno

Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és szolgáltatóipari Szakkozépiskola, Budovateľská 32, Komárno
Hodnotiaca správa - Celoslovenská kampaň Červené stužky


V školskom roku 2017/2018 sa naša škola opätovne zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky. V rámci kampane sme uskutočnili tieto aktivity:

- na hodinách etickej výchovy ale aj v rámci triednických hodín sa premietali DVD filmy „Anjeli“ , film „In your face“ a „Anjeli2“, kreslený film „O viru HIV a nemoci AIDS,
-
- beseda s Mgr. Evou Čavojskou na tému „AIDS/HIV a prevencia“
- zhotovenie nástenky na tému HIV/AIDS,
- žiaci jednotlivých tried dňa 1.12.2017 vytvorili „Živú červenú stužku“ , aby ňou vyjadrili súcit a solidaritu s ľuďmi trpiacimi HIV/AIDS,
- fotografie „Živých červených stužiek“ ako aj fotografie z kampane sme zverejnili na stránke školy, sociálnej sieti facebook,
- vyhotovili sme červené stužky, ktoré si pedagógovia aj žiaci pripli 1.12., aby tým vyjadrili podporu ľudom, trpiacim týmto zákerným ochorením.V Komárne 01.12.2017
Zodp.: K. Rosičková

K. Rosičková