Hodnotiaca správa 2017

Cirk. ZŠ Ž.Bosniakovej

Nám. hrdinov 6
94201 Šurany

Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej v Šuranoch

Názov akcie : Červené stužky
Dátum: 1. 12. 2017
Miesto: CZŠ Žofie Bosniakovej
Zapojené triedy: všetky triedy
Realizátor: Mgr. Patkósová Kristína
Cieľ akcie: Zvýšiť informovanosť o víruse HIV a ochorení AIDS, solidarita s ľuďmi bojujúcimi s touto zákernou chorobou, zodpovedný prístup mladej generácie k životu.
Oblasť: Podpora zdravia
Priebeh akcie: Aktivity, ktoré sme na našej škole uskutočnili:
- symbol kampane ČERVENÚ STUŽKU si všetci žiaci i učitelia našej školy
pripli 1. 12. 2017, ako znak solidarity s ľuďmi bojujúcimi s touto zákernou
chorobou
- zapojili sme sa do aktivity ,, Živá červená stužka“
- v priestoroch školy bol nainštalovaný prezentačný panel s informáciami
o tomto ochorení, o spôsoboch prenosu vírusu HIV, o ochrane
pred infikovaním sa
- v 8. a 9. ročníku sa v spolupráci so Slovenským Červeným krížom
uskutočnila prednáška a následná diskusia o danej problematike
- žiaci 7. ročníka si pozreli dokument Anjeli, ktorý zachytáva život ľudí
postihnutých týmto ochorením a prácu slovenských misionárov
pri zmierňovaní ich utrpenia a osvety
- žiaci 6. ročníka absolvovali veku primeranú prednášku o danej problematike
- žiaci z nižších ročníkov sa s danou témou oboznámili činnosťou v krúžku Malý
záchranár a prípravou červených stužiek
Zhodnotenie akcie: Celoslovenskú kampaň Červené stužky, ktorú organizuje svetová zdravotnícka organizácia WHO, každoročne podporuje aj naša škola. Všetky aktivity smerujú k zvyšovaniu informovanosti žiakov o víruse HIV a ochorení AIDS, o spôsoboch prenosu vírusu HIV a o ochrane pred infikovaním sa . Veľkým prínosom je aktívna spolupráca našej školy so Slovenským Červeným krížom.

Kristína Patkósová