Hodnotiaca správa 2017

Základná škola

Černyševského 8
851 01 Bratislava

Správa z Kampane Červené stužky 2017
MOTTO: Život má cenu motýlích krídel ..!
Už desiaty rok po sebe sa zapájame do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu aj k zdraviu a životu druhých.
Tvorivé aktivity organizované k 1. decembru 2016:
O blížiacom sa Dni boja proti AIDS, o plánovaných aktivitách v rámci kampane sme žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov informovali prostredníctvom plagátikov kampane Červené stužky a harmonogramu. Plagáty z kampane Červené stužky a svojpomocne vyrobené informačné letáky sme vyvesili na viditeľných miestach. Pre učiteľov a žiakov boli všetky informácie dostupné na nástenke žiackeho parlamentu alebo na prechodových dverách pri triedach. Rodičia a hostia boli informovaní prostredníctvom informačných letákov vyvesených na vstupných dverách do školy a prostredníctvom webovej stránky skola@zscerba.edu.sk.
Obľúbenou aktivitou našich detí je už tradične výtvarná súťaž pohľadnica „Červené stužky“. V novembri prebehlo školské kolo a v spolupráci žiackeho parlamentu a odborných členov komisie sme vybrali 3 víťazov, ktorých pohľadnice putovali do Žiliny.
Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 27. novembra do 1. decembra 2017. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, vytvorili samotní žiaci pod vedením učiteľov.
Vyvrcholením kampane bola pre nás najtvorivejšia obľúbená aktivita Živá stužka, ktorú vytvorili žiaci 1. a 2. stupňa spolu s pedagogickými zamestnancami v červenom oblečení .
Žiakom bol premietnutý film o smrti a nádeji „ANJELI“.
Odborné vedomosti o zákernej chorobe AIDS získavajú žiaci na hodinách biológie a v diskusii s triednymi učiteľmi.
Žiacky parlament pripravil pre svojich spolužiakov skutočne pestrý program pohybových a športových aktivít. Pre tých najmenších si pripravila pani učiteľka 1.stupňa pohybovú aktivitu na pesničky zo Spievankova. Keď sa rozohriali a precvičili, pokračovali v rytme modernej hudby, so žiačkami 8. ročníka. Na pódiu nacvičovali jednoduchú choreografiu tanečných krokov, ktoré sa potom spoločne učili. Starší žiaci sa zapojili do osláv dňa športovými súťažami v prehadzovanej a vybíjanej. A hoci každý jeden žiak vydal zo seba maximum, nešlo o víťazstvo, ale o vôľu podporiť dobrú myšlienku a zabaviť sa pri tom. Žiaci ukázali to najlepšie, čo mohli. Každá trieda mala svoj vlastný štýl, svoju taktiku. Spoločne sme zažili veľmi príjemné tanečno-športové dopoludnie a svojimi aktivitami sme podporili tých, ktorí každodenne bojujú s nepriazňou osudu.
Príspevok o zákernej chorobe, ktorý odznel v školskom rozhlase 1. decembra 2016, si pripravila žiačka 6.ročníka pri príležitosti Dňa boja proti AIDS.

Mgr. Janette Teplická